Játékszabályzat

„MOMENTS, TÖLTSD FEL A KÓDOT ÉS NYERJ!” nyereményjáték részvételi-, és játékszabályzata


Az I.D.C. Hungária Zrt. (továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi- és játékszabályzatban részletezett nyereményjátékot szervez (a továbbiakban együtt: Játék).

1. Részvételi feltételek

A Játékban kizárólag a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső nem cselekvőképtelen*, 18.életévét betöltött, állandó vagy ideiglenes, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személye (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.
* kivéve PTK 2:14.§ (1) és (2) . bekezdésében foglaltakat.
A Játékban való részvétel feltétele a www.momentsostya.hu/nyereményjatek (továbbiakban: Promóciós weboldal) oldalon való regisztráció. A regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával Játékos elfogadja a Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
A játékban az I.D.C. Hungária Zrt. dolgozói és a társasággal jogviszonyban álló, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1 és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói nem vehetnek részt.
Az adott vásárlást igazoló blokkot a Játék végétől számítva még legalább 60 napig megőrzi és a Játékos a nyertessége esetén a vásárlást igazoló blokkot a Szervezőnek bemutatja.
A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Játékban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A játékszabályzatot a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan, külön értesítés nélkül módosítani a 10.1. pontban foglalt feltételek szerint. A mindenkor hatályos Játékszabályzat a Promóciós weboldalon elérhető (www.momentsostya.hu/nyereményjatek)

2. A Játékban részt vevő termékek köre:

A Játékban az I.D.C. Hungária Zrt. által Magyarországon kiskereskedelemben forgalmazott, alábbiakban felsorolt termékek promóciós (sárga matricás) csomagolású fogyasztói kiszerelései vesznek részt: Moments mogyorós 45g/50g, Moments tejes 45g/50g, Moments csokoládés 45g/50g, Moments földimogyorós-nugátos 45g/50g, Moments kókuszos 45g/50g promóciós szeletek, Moments rumos-diós 45g/50g ostya szeletek.

3. A Játék időtartama:

A nyereményjáték időtartama, promóciós időszak: 2020. 10. 08, 06:00:00– 2020. 11. 22., 23:59:59. Az ezen időtartam előtt vagy után, illetve nem megfelelően beküldött Pályázatok a Játékban nem vesznek részt. A vásárlásokat ezen időszak alatt a résztvevő üzletek nyitvatartási idejében lehet megtenni és a Játékban csak azok a vásárlást igazoló blokkok vehetnek részt, amelyeken ezen időszak alatti dátum és időpont szerepel.
Egy játéknap 06:00:00 órától 23:59:59 óráig tart.

4. A Játék menete:

4.1 A Játékban bármely magyarországi kereskedelmi üzletben forgalmazott, 2020. október 08 – november 22. között vásárolt bármilyen csomagolású, a 2.pontban említett Moments márkájú termékek részt vesznek.
4.2 Regisztráljon a Játékban való részvételhez a www.momentsostya.hu/nyereményjatek promóciós weboldalon. A regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával Játékos elfogadja a Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt

A regisztráció során a Játékosnak lehetősége van arra is, hogy a Facebookon használt adataival töltse fel a regisztrációs adatainak egy részét, de ez esetben engedélyeznie kell a regisztráció során a Facebook logóval ellátott “Regisztráció Facebook fiókkal” gombra kattintva, hogy a rendszer a Facebookon megadott adataihoz hozzáférjen (név, e-mail cím), de ezt követően az így regisztrálóknak is meg kell adniuk telefonszámukat.

4.3 Sikeres regisztrációt követően feltölti a Játékszabályzat 2. pontjában felsorolt termékek vásárlást igazoló blokkján szereplő AP kódot, ún. 9 (kilenc) jegyű promóciós kódot (továbbiakban: Promóciós kód), a vásárolt Moments ostya fajtáját/ízét, valamint a vásárlás pontos dátumát (év-hónap-nap), pontos időpontját (óra-perc) és helyét (üzlet neve -pl. Interspar, Spar, Tesco, Auchan stb…, település neve) (együttesen a továbbiakban: Pályázat).
A nem megfelelően beküldött Pályázatok a Játékban nem vesznek részt.

Az AP-kód (Promóciós kód) egy egyedi pénztárgép-azonosító jel, amely az AP betűkkel kezdődik. Az utána feltüntetett 9 karakter maga az egyedi azonosító (minta számsor: APB87654321). Ez a kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható.

4.4 Szervező kizárólag azokat a blokkokat fogadja el, amelyen a vásárolt, 2. pontban megjelölt termékek valamelyike feltüntetésre került és egyértelműen beazonosítható maga a termék és a blokkon feltüntetett vásárlás időpontja az 1. pontban megjelölt időtartam alá esik.
Amennyiben a blokkon a „Gyűjtő” megnevezés szerepel, akkor a Játékban részt venni szándékozó személy feladata, hogy a vásárlás helyszínén az üzlettel ráírassa a blokkra a vásárolt termék(ek) pontos nevét, valamit a blokkot aláírassa és lepecsételtesse az üzletben vagy ÁFÁ-s számlát kérjen a megvásárolt termékről.
A METRO áruházakban történő vásárlások esetén az "AP kód" mezőnél a vásárlást igazoló számla sorszámának első 9 számjegyét kell megadni a Pályázatban.


4.5 A Játékban kizárólag a Promóciós weboldalon beregisztrált Pályázatok vehetnek részt, egyéb internetes oldalakról vagy e-mailen keresztül beérkező Pályázatok érvénytelen beküldésnek minősülnek.

4.6 A Pályázat elküldését követően a Promóciós weboldal automatikus visszajelzést küld a Játékosnak a kódfeltöltés sikerességéről, illetve azonnal tájékoztatja a Játékost, hogy az alkalmazott kód feltöltés eredményeként nyert-e a feltöltő, vagy sem.

4.7 Az online nyerési mechanizmus, az úgynevezett „nyerő időpontok” elvét követi, amely értelmében a Szervező, előre kisorsolt időpontokat alkalmazza. A nyertes mindig az érintett nyerőidőpontot követő első kódfeltöltő. A nyerő időpontok titkosak, csak a közjegyző, a Szervező illetékes munkatársa, illetve a nyereményjáték weboldalát készítő személy ismerik azokat.

4.8 A Játékos a bejelentkezést követően az általa online feltöltött kódok státusza kizárólag az adott Játékos számára megjelenik, és ezáltal lekövetheti a feltöltött kódok aktuális állapotát a „Profilom” menüpont alatt. A Promóciós weboldalon külön üzenet jelenik meg abban az esetben, ha a feltöltött kód hibás, vagy ha a feltöltött kóddal már játszottak. 4.9 A nyertes Játékosokat a rendszer automatikus e-mail üzenetben értesíti a nyertesség tényéről. A napi nyereményeket nyert Játékosokat a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül e-mail üzenetben értesítjük a további lépésekről.

Napi nyeremények nyerő időpontjai

A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően, 5. pontban megnevezett napi nyereményekre vonatkozóan nyerő időpontokat sorsol, a Játék teljes időtartamának tekintetében tehát, naponta 3db-ot, összesen 2020. október 08 – november 22. között 138db nyerő időpontot sorsol ki.

A nyerő időpontok naponta reggel 6 óra (06:00:00) és éjfél (24:00:00) közötti időtartamokra vonatkozóan, véletlenszerű eloszlásban kerülnek kisorsolásra. A nyerő időpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg.
A nyerő időpontok sorsolása nem nyilvános. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Szervező székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

Amennyiben a honlapon azt kapja válaszüzenetként, hogy a feltöltő Játékos nyert (és a honlap megnevezi a nyereményét), úgy a Szervező, a regisztráció során rögzített postacímre 40 naptári napon belül megküldi a tárgynyereményét postán.

Amennyiben a Játékos által feltöltött kód, nem nyerő időpontban került feltöltésre, tehát nem nyert, erről visszajelzésképpen a Promóciós weboldal „sajnos nem nyertél, próbálkozz újra” felirattal tájékoztatja és a Játékost nem illeti meg nyeremény.

Minden Játékos, aki a promóciós időszak alatt érvényes AP kódot töltött fel –függetlenül attól, hogy nyert-e vele, vagy sem - automatikusan részt vesz a fődíj sorsoláson.

Hamisított vagy manipulált Pályázatok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban részt vevő csomagolások érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
Egy AP kód csak egyszer használható fel, egyszer jogosít nyertességre.

Egy játékos a játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a weboldalon.
A Játékba a Promóciós weboldalon beérkező Pályázatokat a rendszer a Játék szerverére való beérkezésük időpillanatában rögzíti. A rögzített időpontok tekintetében a Játék szervere a mérvadó.

A Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú, a Játékban szereplő termék vásárlását igazoló blokkon szereplő AP kóddal jogosult pályázni, azonban egy vásárlást igazoló bizonylat adatait csak egyszer lehet érvényesen feltölteni. Ha a Játékos több Pályázatot kíván feltölteni, minden Pályázathoz külön, önálló blokkon dokumentált, önálló vásárlás szükséges. Amennyiben azonos AP kód vagy számlaszám, dátum és időpont adatok két külön vásárlást takarnak, a rendszer azt egy vásárlásként kezeli, a második kódot ismételtnek veszi és hibaüzenetet küld. Ezért amennyiben kettő vagy több különálló vásárlással venne részt a Játékos a Játékban, javasolt a több, különálló vásárlást vásárlásonként több, mint egy perc elteltével elvégezni.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a Játék végét követően még legalább 60 napig őrizzék meg a Játékban szereplő termék vásárlását igazoló blokkot, ugyanis a nyereményre való jogosultsághoz a blokkot a Szervező ellenőrzés céljából, a Nyertes értesítését követő 15 naptári napon belül minden esetben bekérheti.

A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékos saját adatait tartalmazzák, vagy amit saját Facebook profil megadásával küld be a Játékba. A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó Pályázatokat automatikusan kizárja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet ad meg, nem saját adatokkal regisztrál a Promóciós weboldalon, vagy nem saját Facebook profilt vesz igénybe, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és az adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárja. A Játékost jelszavának titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a Pályázat során történt regisztrációjához való hozzáférést harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát.

A Szervező továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail postafiókkal vagy Facebook profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. A Szervező az esetleges téves kizárásokért felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékból, valamint a jövőben meghirdetésre kerülő további játékaiból a Játékos minden kétséget kizáró módon történő beazonosítását követően haladéktalanul kizárja azt a Játékost, továbbá hatósági, büntető- vagy bírósági eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Promóciós weboldal rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Promóciós weboldal rendeltetésszerű működését vagy bármely, a Promóciós weboldalon folytatandó tevékenységet.

5. SORSOLÁS, NYEREMÉNYEK

5.1 Nyeremények:

A Játék időtartama alatt, nyerő időpontos mechanizmus alapján, kiosztásra kerül
- naponta 3 db egyedi, 12 funkciós Moments – Victorinox zsebkés

Ezenkívül a játék végén sorsolás útján egy nyertest sorsol ki, aki megnyeri a fődíjat:
- 500.000,- Forint készpénzt.

5.2 A napi nyeremények esetében a Szervező a kapcsolatfelvételkor a nyertest e-mailben vagy telefonon a Szervező felveszi a kapcsolatot a Játékossal.

5.3 A Szervező a kapcsolatfelvétel után a nyertes Játékos, játékra történő regisztrációja során megadott postacímre megkísérli a napi nyeremény kézbesítését, a nyerést követő 40 naptári napon belül. Amennyiben a kézbesítés sikertelen volt, úgy a regisztráció során megadott telefonszámon 3 alkalommal kísérli meg a Szervező felvenni a nyertessel a kapcsolatot, majd további két alkalommal a megadott e-mail címen.

Ha a kapcsolatfelvétel, illetve a kézbesítés sikertelen, úgy a nyertes feltöltést követő első kódfeltöltő válik a nyereményre jogosulttá és a fent leírtak szerint ismételten megtörténik a nyeremény kézbesítése. 5.4 A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.

5.45 Szervező a Játék időtartama alatt sorsolással - 2020 10. 08. 06:00:00 és 2020.11.22. 23:59 között érvényesen beküldött Pályázatok közül 2020. 11. 24. napján 09 óra 00 perckor közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 1 (egy) darab főnyereményt, azaz 500.000,- forint készpénzt sorsol ki.

A fődíj sorsolásának alkalmával 1 fő nyertes és 3fő pótnyertes kerül kisorsolásra közjegyző jelenlétében. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Fődíjra.

Elsőként a fődíj nyertest sorsoljuk, majd a pótnyerteseket. A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha

- ha a nyertes a személyi azonosságát nem tudja igazolni, - ha a Szervező a sorsolást követően többszöri próbálkozás ellenére sem éri el a nyertest, valamint - ha a nyertes pályázata más okból érvénytelen a Játékszabályzat szerint

5.6 A fődíj sorsolása nyilvános. A sorsolás helyszíne: Dr.Juhász Ildikó Közjegyzői Irodája Szigetszentmiklós, Lehel u.1/b.

5.7 A feltöltött AP kódot tartalmazó blokkot a Játékosnak a játék végétől számított 60 (hatvan) naptári napig sértetlen és jól olvasható állapotban kell megőriznie és azt a szervező ez irányú kérése esetén bemutatnia. Amennyiben a bekérésnek a Játékos nem tud eleget tenni, úgy, a Játékosnak megítélt nyereményre való jogosultságát a Szervező felülbírálhatja és pótnyertesnek adhatja át.

5.8 A fődíjat, azaz az 500.000,- Forint készpénzt a Szervező közösen egyeztetett időpontban adja át Nyertes részére. Amennyiben a nyertes nem tudja/akarja átvenni a nyereményét, automatikusan a pótnyertesek lépnek a helyébe. A nyertes AP kódot tartalmazó blokkot a Szervező bekérheti! A nyertes személyét igazoló dokumentumot (személyi igazolvány) a Szervező ellenőrzésre bekéri.

5.9 A Szervező, a napi nyertesek névsorát tárgynapot követő napon közzéteszi a Promóciós weboldalon. A Promóciós weboldalon a Nyertesek neve a regisztráció során megadott település megjelölésével kerül megjelenítésre.

5.10 A Szervező a fődíj sorsolás eredményét, a nyertes (pótnyertes esetén a pótnyertesek) névsorát a sorsolást követő 10 munkanapon belül a Promóciós weboldalon nyilvánosságra hozza, és nevük kisorsolásáról a regisztráció során megadott telefonszámon értesíti őket. Összesen 3 alkalommal kísérli meg a Szervező felvenni a telefonos kapcsolatot, 2 alkalommal pedig a megadott e-mail címen keresztül. Ezt követően pótnyertes részére kerül átadásra a nyeremény. (A pótnyertesek sorrendje megegyezik a kihúzás sorrendjével.)

5.11 A fődíj nyertes a nyeremények átvételére, a sorsolást követő 90 napon belül jogosult. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos(ok) a nyereményüket az erre nyitva álló határidőn belül nem vennék át, úgy annak bruttó, forgalmi értékét a Szervező a vonatkozó szabályok szerint játékadóként fizeti be a központi költségvetésbe. A nyeremények adóvonzatát a Szervező vállalja.

6. Felelősség vállalás

6.1 A Szervezőt a Játékosok téves adatszolgáltatásáért, a pályázatok hiányosságáért/hibáiért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem megfelelő kódbeküldés) semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával/szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

6.2 A Szervező kizárja a felelősségét minden a www.Momentsostya.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjat a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően úgy ezen esetekre a Szervező a felelősségét kizárja. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

6.3 Ha a játékos adat-, illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhellyel, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező a felelősségét kizárja.

6.4 A játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvénye és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívül álló tényező, mint pl. (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati terheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

6.5 A Szervező az e pontban meghatározott körülményekből fakadó felelősségét kizárja.

7. Kizárás

7.1 A jelen játékszabályzat szabályainak megsértése, illetve csalás a Játékos játékból való kizárását vonhatja maga után, és a Szervező fenntartja magának a jogsértővel szembeni bírósági eljárás kezdeményezésének jogát. Amennyiben a promóció során jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje.

7.2 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

7.3 A játékkal kapcsolatos valamennyi reklamációt írásban kell eljuttatni a Szervező székhelyének címére (2310. Szigetszentmiklós, Leshegy u. 3.). Reklamációt a Szervező a játék lezárását követő egy hónapon túl nem vesz figyelembe.

7.3 A Játékról információk találhatóak a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, sajtóhirdetésekben és a www.Momentsostya.hu weboldalon. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a www.momentsostya.hu internetes címen érhető el.

8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

8.1 A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék során adatait önkéntes hozzájárulás útján bocsájtja a szervező rendelkezésére.

8.2 A Játékos a promócióban való részvétellel (a weboldalon történő regisztrációval) automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

8.3 A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy személyes adatai (neve, címe, telefonszáma esetleg e-mail címe) a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció lebonyolítására felhasználhassa. A játékos személyes adatait további marketing célokra abban az esetben használja fel a Szervező, ha a regisztráció során a Játékos, ehhez kifejezetten hozzájárulását adja. Abban az esetben, ha kiskorú tölti fel a promóciós csomagolásban szereplő kódot, a törvényes képviselő hozzájárulását a Szervező megadottként kezeli, a szülői hozzájárulás megadottságával kapcsolatosan a Szervező kifejezetten kizárja felelősségét

8.4 A játékosok a játékban történő részvétellel tudomásul veszik az alábbiakat: - a Szervező, valamint az Adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeli, illetve dolgozza fel;
- a nyertes játékosok nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja, amely vonatkozik különösen a weboldalon történő feltüntetésre;
- a játékosok által megadott személyes adatokat – amennyiben a weboldalon az adott mező kipipálásával ehhez hozzájárultak – a Szervező marketing- kapcsolattartás érdekében célhoz kötötten kezelheti és használhatja fel;
- Amennyiben a játékos a regisztrációkor önkéntesen, választhatóan megadta a születési évét, azt a szervező mint adatkezelő a nyereményjátékkal kapcsolatos anonim statisztika készítésére használja fel
- a játékos hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
- a játékosok részvételükkel minden tekintetben elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését;
- a megadott adatok kezelője az I.D.C Hungária Zrt., míg az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából DONE Digital Kft. (1094 Budapest, Tűzoltó u.66; e-mail: hello@thisisdone.com) végzi, mint adatfeldolgozó;

8.5 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik. A Szervező lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a játékos bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezeléséről, illetve kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen 2310. Szigetszentmiklós, Leshegy u. 3. vagy az info@momentsostya.hu e-mail címen.

8.6 A játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. A játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéshez az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozáshoz való jogát a GDPR és a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján gyakorolhatja

8.7 A játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszait, illetve jogainak megsértésének megállapítását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtott panaszával vagy Bírósághoz történő keresetbenyújtásával gyakorolhatja.

8.8 A Szervező és az adatkezelő gondoskodik a játékos személyes adatainak biztonságáról és megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárásokat és szabályokat, amelyek a játékosok személyes adataik megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

8.9 Adatkezelő a játékosok által rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat bizalmasan kezelik. 8.9 A játékosnak bármikor lehetősége van arra, hogy a Szervezőhöz forduljon abból a célból, hogy a Szervező által további megkeresésekre ne kerüljön sor. Ezen nyilatkozatát a játékos az info@momentsostya.hu e-mail címre vagy a társaság ezen játékszabályzatban meghatározott címére küldheti el.

8.10 A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény vagy ajándék átadása előtt kérelmezi. A társaság adatvédelmi tájékoztatója a www.Momentsostya.hu weboldalon érhető el.

9. PANASZOK KEZELÉSE, INFORMÁCIÓ A PROMÓCIÓRÓLk

9.1 A Játék lebonyolításával kapcsolatos panaszairól az alábbi elérhetőségeken keresztül egyeztethet: info@momentsostya.hu

9.2 Panaszának kézhezvétele után minél hamarabb, de maximum 3 munkanapon belül kapcsolatba lépünk Önnel, és leírjuk panaszának kezelésére vonatkozó javaslatunkat. Megteszünk minden tőlünk telhetőt panaszának a kézhezvételétől számított 20 (húsz) naptári napon belül történő megoldása érdekében.

9.3 A Játékról részletes információk a www.Momentsostya.hu weboldalon érhetők el.

9.4 Promóciós ügyfélszolgálat: info@momentsostya.hu vagy a Szervező a 06-24/525-534-es telefonszámon felvilágosítást ad a Játékot érintő, Promóciós kérdéssel kapcsolatban hétköznapokon 9-16h között.

10. Vegyes rendelkezések

10.1 A jelen játékra és a játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

10.2 A Szervező, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő cég(ek) nem felelősek és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játékban való részvétel során, ideértve különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek nem felróható, technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáféréséért, módosításáért vagy használatáért, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

10.3 A Szervező, az adatfeldolgozó és az akcióban résztvevő kiskereskedelmi üzletek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a vonatkozó jogszabály által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárják a felelősségüket a blokkok nyomtatási vagy egyéb hibájáért.

10.4 Hamis vagy hamisított vásárlást igazoló blokkok, beleértve ezek külső vagy belső felületének bárminemű manipulációját, érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban. Az akcióban résztvevő blokkok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező kizárja a felelősséget a nyerő blokkok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákért.

10.5 A Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

10.6 A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

I.D.C. Hungária Zrt.
Szervező